You are here

Elektrik faturasında bedel ve vergi oranları2017 yılı için açıklanan yeni elektrik fiyatlarına göre elektrik birim fiyatı mesken aboneleri için 0,2210 TL'den 0,2140 TL'ye düştü, ancak yeni yılda tüketicilerin ödeyecekleri fatura miktarında bir değişim olmayacak. Bunun sebebi ise aktif enerji birim fiyatındaki indirime rağmen dağıtım bedelinde artış yaşanması. Buradan da gördüğümüz üzere ödenen elektrik faturası tutarı ve birim enerji bedeli arasında elektriğin ulaştırılmasına ait bedeller ve vergilerden dolayı bir fark oluşmaktadır. Bu bedeller ve vergiler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için yazımızı inceleyebilirsiniz.

Elektrik faturasındaki bedeller ne anlama geliyor ? 

Tüm elektrik birim fiyatları, EPDK kontrolünde ulusal düzeyde üç ayda bir güncellenir. Genellikle, elektrik üretim santralleri tüketim merkezlerine (şehirlere) uzaktır. Bu santrallerde üretilen elektrik depolanamaz, bu yüzden şehirlere yüksek gerilim hatlarıyla iletilir. Şehir şebekesine gelen elektriğin gerilimi trafolarda düşürülür. Alçak gerilimli elektrik tüketim noktalarına (evler, ticarethaneler ve sanayi vb.) dağıtılır. Elektrik sisteminde, doğan diğer maliyetler de (satış hizmeti ve kayıp kaçak bedeli vb.) de faturaya eklenir.

Vergi ve bedeller elektrik faturasının yüzde kaçı?

 

PSH Sayaç okuma bedeli, yukarıdaki tabloda yer almaz; çünkü tüketim tutarı üzerinden hesaplanmaz. Okuma başına alınan bedel faturanın bir yüzdesi olarak gösterilemez.

Elektrik Tüketim Tutarı (Aktif Enerji Bedeli)

Elektrik birim fiyatının %51'ini enerji bedeli oluşturur. Elektrik çeşitli enerji kaynaklarının (hidroelektrik, termik, doğal gaz vb.) santrallerde dönüştürülmesiyle üretilir. Birim enerji bedeli, elektriğin santrallerde üretiminin maliyetlerini yansıtmaktadır. 

Dağıtım Bedeli

Şehir şebekelerine ulaşan elektriği, o bölgede görevli olan dağıtım şirketi, dağıtım hatlarında taşıyarak tüketicilerin kapısına kadar ulaştırır. Faturalarda gördüğümüz bu bedel, dağıtım şirketi tarafından dağıtım şebekesine yapılan yatırımlar, işletme ve bakım giderleri karşılığında alınmaktadır. Bu bedel tüm dağıtım sistemi kullanıcılarından tahsil edilmektedir. Elektrik faturasında ödedediğiniz tutarın %10,3'ü dağıtım şirketlerinin hizmetine ayrılan paydır.

Kayıp / Kaçak Bedeli

Kayıp kaçak bedeli, elektrik sisteminde ortaya çıkan teknik ve teknik olmayan kaybın maliyetinin faturaya yansıtılmasıdır. Bu kayıplar, iletim süreci ya da kaçak kullanımla ilgilidir. Eskiden fatura üzerinde ayrı bir kalem olarak gösterilen bu bedel; artık dağıtım bedeli içine dahil edilmektedir. Sanayi tesisleri dahil, tüm elektrik tüketicileri bu bedeli ödemektedir. Elektrik faturasının %14,1'ini oluşturan kayıp kaçak bedeli, enerji harici bedeller arasında en büyük payın sahibidir.

İletim Bedeli

Elektrik üretim santralinden çıkan elektrik, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından işletilen iletim hatlarında taşınarak şehir şebekesine iletilir. İllerde görevli satış şirketleri bu hizmetin karşılığı olan iletim bedelini TEİAŞ'a aktarmak üzere tüketiciden tahsil eder. İletim bedeli, ödenen fatura tutarının %2,4'ünü meydana getirir. Yeni düzenleme ile iletim bedeli ayrı bir kalem olaran faturada belirtilmek yerine dağıtım bedeli içine alınmıştır.

Perakende Satış Hizmet Bedeli

Bu bedel, perakende satış faaliyetine ilişkin maliyetlerin karşılığı olarak alınmaktaydı ancak 2016 yılı itibariyle artık bu bedel alınmıyor. Perakende satış hizmetleri, elektrik enerjisinin tedariki haricinde, tüketicilere sunulan satışa ait faturalandırma ve tahsilat gibi diğer hizmetler olarak tanımlanmıştır. Serbest olmayan tüketiciler için, EPDK tarafından düzenlenen bu bedel, elektrik faturasının %1,8'ini oluşturmaktaydı. 

DİKKAT
Daha önce illerinde görevli elektrik satış şirketlerinden enerji alan tüm tüketicilere uygulanmakta olan perakende satış hizmeti bedeli kaldırıldıktan sonra enerji birim fiyatlarındaki yükseliş bu bedelin elektriğin müşteriye ulaşımı sırasında aktif tüketim bedeli içine katıldığı yönünde tartışmaları beraberinde getirdi. Serbest tüketici olarak indirimli elektrik almak, sizi bu tartışmaların dışında tutarak tasarruf etmenizi sağlayabilir. 

PSH Sayaç Okuma Bedeli

Sayaç okuması başına alınan bu bedel, o dönemde tüketilen elektrik miktarından bağımsız ve sabit bir değerdir. Sayaç okumalarından bölgede görevli dağıtım şirketleri sorumludur. Dağıtım bedelinin bir parçası olmasına rağmen, okuma faaliyetine ilişkin maliyetlerin izlenmesi ve tarife hesaplamalarının doğruluğu için sayaç okuma bedeli sabit bir bedel olarak ayrıca eklenmektedir. Yeni düzenlemeler ile bu bedel faturada ayrı bir kalem olmaktan çıkarılmış ve diğer ek bedeller gibi dağıtım bedeli içerisine alınmıştır.

Elektrik Faturasındaki Vergiler

Elektrik tüketimi üzerinden dört farklı vergi alınır. Vergiler faturanın %20,5'ine denk gelir.

Enerji Fonu

Enerji fonunun amacı, enerji sektöründe yapılacak bilimsel araştırma, geliştirme çalışmalarını desteklemek, etüd ve projeleri denetlemek ve kurulacak tesislere finansman sağlamaktır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdindeki Enerji Fonu'na aktarılmak üzere tüketim tutarı (enerji bedeli + kayıp/kaçak bedeli) üzerinden %1 oranında alınır.

TRT Payı

TRT payı, Türkiye Radyo Televiyon Kurumu Gelirleri Kanunları'na ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı gereğince tüketim tutarı (enerji bedeli + kayıp/kaçak bedeli) üzerinden %2 oranında alınır.

Elektrik (Belediye) Tüketim Vergisi - ETV

Müşterinin, abonelik bölgesi içerisinde hizmet aldığı belediyeye ödediği vergidir. Elektrik tüketim vergisi, tüketim tutarı;üzerinden hesaplanır ve tarife grubuna göre alınan vergi oranı değişir. Vergi oranı,

  • Mesken ve ticarethane aboneleri için, tüketim tutarı üzerinden %5 olarak belirlenmiştir.
  • Sanayi grubu aboneleri için bu oran tüketim tutarı üzerinden %1 olarak alınır.

Katma Değer Vergisi - KDV

Devlet bir çok ürün ve hizmet için son tüketiciyi vergilendirmek amacıyla katma değer vergisi almaktadır. KDV, elektrik faturasının tutarını belirleyen önemli bileşenlerden biridir. Diğer vergilerin aksine; tüm bedel ve vergiler toplamı üzerinden hesaplandığı için KDV, fatura tutarını en fazla etkileyen vergi kalemidir. KDV, faturadaki tüm bedeller, vergiler, fonlar ve diğer muhtelif para ilaveleri üzerinden %18 oranında alınır.